top of page

GDPR - ochrana osobních údajů

Prohlášení  o ochraně osobních údajů na základě Nařízení Evropské-ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Správcem osobních údajů je fyzická osoba Zoran Gladovič, Nekázanka 881/9, 110 00 Praha 1, IČ 74703897, masazesefektem@gmail.com (dále jen "Správce").

  •  Správce údajů zpracovává a získané osobní údaje používá výhradně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. 

  • Osobní údaje, které získá v souvislosti s obchodním stykem se zákazníkem, jsou jméno, příjmení, tel. číslo a e-mail. 

  • Osobní údaje zákazníků budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

  • Získané osobní údaje budou použity při odpovědi na váš dotaz. Správce osobní údaje poskytnuté zákazníkem zlikviduje také, jakmile pomine účel - skončí komunikace, pro který byly osobní údaje zpracovány.

  • Správce vaše osobní údaje nebude shromažďovat a předávat třetím stranám.

  • Vaše osobních údaje jsou zabezpečeny technickými i organizačními opatřeními proti případnému neoprávněnému přístupu i  změnám vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě nebo zničení. Správce zároveň má povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka.

 

  • Struktura shromažďovaných údajů. Sběr a využívání neosobních (anonymních) údajů pro naši vnitřní a statistickou potřebu provádí příslušný internetový prohlížeč, který na server odesílá při vašem přístupu na naši webovou stránku automaticky tyto údaje: datum a čas připojení, URL (adresu) odkazující na webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu. Shormažďujeme údaje pouze v anonymní podobě.

  •  V případě, že zákazník zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může:

       a) požadovat Správce o vysvětlení;

       b) požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka;

       c) požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování;

       d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

       e) podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údaj

bottom of page